NAVIGASJON
SOSIAL
KONTAKT e: info@sw.no
Copyright © 2023 Allthegoodies.com
Våre kunder kan bestille tilgang til alle elementene i prosessen. De ledes gjennom hvert ledd på en oversiktlig og lett forståelig måte. Kunden bestemmer selv hvor lang tid som ønskes på de første fire stegene (1-4) og avtaler med oss når vi kan ta i bruk input fra kunden til å fortsette på de neste stegene. Vi leverer innhold og resultater fra stegene 5-8 så raskt vi kan (hvis avtalt på under en dag). Vi kan også levere passende AI genererte illustrasjoner og skisse til oppbygning av en PowerPoint presentasjon for hvert valgt scenario. Kunden jobber så videre med å finpusse fortellingene til de er fornøyde og mener de er godt tilpasset egen virksomhet. Siden denne prosessen går relativt raskt, er det nå mulig for kunden å bestille flere scenarioskisser enn de har tenkt å bruke, for å finne de som passer best til virksomheten og luke ut resten. Dette gir enda bedre fleksibilitet i foresight arbeidet. Vi kan bidra, rådgi eller delta i scenario workshopene (steg 11). Vi har utviklet en overordnet plan for hvordan disse kan gjennomføres basert på mange praktiske gjennomføringer. Disse kan tilpasses små virksomheter der f.eks bare styre eller ledelse skal delta eller store og omfattende samlinger der nøkelpersonnell eller eventuelt alle i virksomheten inviteres til å delta. Vi har metoder for å gjennomføre hele samlingen og samle inn alle data som utarbeides - f.eks fra deltakernes egne mobiler, slik at all input fra prosessen tas vare på til det siste steget - strategiprosessen (steg 12). Dette er et sorterings og prioriteringsarbeid der først all input innenfor et scenario samles og deretter sammenlignes resultatene fra alle de utvalgte scenarioene. Hele prosessen kan hvis ønskelig gjennomføres kun over nettet (men unntak av avt hjelp til å gjennomføre Scenario Workshops hvis det er ønskelig), for å oppnå store besparelser i form av reisekostnader og tidsbruk Hvis du synes dette høres interessant ut, ta kontakt med oss for en eventuell gjennomføring eller mer informasjon
OPPBYGNING
Under har vi illustrert hele foresightprosessen i systemet vårt. Den inkluderer alt fra å sette seg inn i hva scenarier og foresight er, hvilke megatrender og tilhørende deltrender som skal legges til grunn, hvordan velge ut innhold og lage scenariostammer, hvor mange scenarioer du trenger, ulike vinklinger på disse (hva du håper på, hva du frykter og hva du tror vil skje), hvordan vi bearbeider materialet ved hjelp av AI til å lage grunnlaget for fortellinger, hvordan disse spesifiseres inn til å gjelde virksomhetens bransje og virksomheten selv - og videre hvordan fortellingene skal brukes i ulike prosesser og ender opp med elementer som må inn i virksomhetens strategi. Det kan se mye og omfattende ut, men med nye verktøy kan arbeidet utføres mye raskere enn tidligere
FORESIGHT TEORI
EGNE PROSESS- VALG
INPUT SORTERING
AKTØR KOBLING AI
FERDIG FORTELLING
SCENARIO WORKSHOPS
TREND GJENNOM- GANG
SCENARIO INPUT
AI ANALYSE
SCENARIO SKISSER
PRESENTA- SJONER
STRATEGI UTVIKLING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Gjennomgang av teorien som skal til for å forstå prosessen og valgene som må tas underveis
Egne valg mht antall, vinkling og oppbygning av ulike scenarioer samt generell input om virksomheten
Bruk av verktøyet Global Radar for gjennomgang av de viktigste megatrender i virksomhetens omgivelser
Bruker gir input fra valgte megatrender til hvert av scenarioene basert på egne skreddersydde skjema
Bygger opp analysen i AI verktøyet med aktuelt innhold for hver scenariostamme med ulike vinklinger
Resultatene fra AI analysen brukes som grunnlag til å til å sette sammen skisser til fortellinger
Legger hver av scenario fortellingene inn i PowerPoint - klare til å presenteres i neste steg av foresight prosessen. Kan bruke Ai til å lage passende illustrasjoner
Sammenfatter responsen fra de ulike scenarioene og kobler resultatene opp mot virksomhetens strategi - hva må gjøres uansett, beredskap og muligheter
Brukernes input av megatrender og deltrender sorteres og klargjøres for AI analyse
Kobler scenario stammene opp mot aktuell bransje og aktør for ytterligere spissing i AI verktøyet
Bruker går gjennom scenarioskissene og bearbedder disse til ferdige fortellinger som kan presenteres for andre
Presenterer fortellingene for ressurspersoner og henter inn respons vha egne metoder og verktøy
Bruker gjør på egen hånd
FRMTD utfører
Bruker velger: alene eller med assistanse fra oss
Image generated witn WonderAI frmtd ®
frmtd
Under har vi illustrert hele foresightprosessen i systemet vårt. Den inkluderer alt fra å sette seg inn i hva scenarier og foresight er, hvilke megatrender og tilhørende deltrender som skal legges til grunn, hvordan velge ut innhold og lage scenariostammer, hvor mange scenarioer du trenger, ulike vinklinger på disse (hva du håper på, hva du frykter og hva du tror vil skje), hvordan vi bearbeider materialet ved hjelp av AI til å lage grunnlaget for fortellinger, hvordan disse spesifiseres inn til å gjelde virksomhetens bransje og virksomheten selv - og videre hvordan fortellingene skal brukes i ulike prosesser og ender opp med elementer som må inn i virksomhetens strategi. Det kan se mye og omfattende ut, men med nye verktøy kan arbeidet utføres mye raskere enn tidligere
OPPBYGNING
FORESIGHT TEORI
1
Gjennomgang av teorien som skal til for å forstå prosessen og valgene som må tas underveis
TREND GJENNOM- GANG
EGNE PROSESS- VALG
2
3
BRUKER- INPUT TRENDER
4
INPUT SORTERING
AI ANALYSE
5
6
AKTØR KOBLING AI
7
SCENARIO SKISSER
FERDIG FORTELLING
8
9
PRESENTA- SJONER
10
SCENARIO WORKSHOPS
STRATEGI UTVIKLING
11
12
Bruk av verktøyet Global Radar for gjennomgang av de viktigste megatrender i virksomhetens omgivelser
Egne valg mht antall, vinkling og oppbygning av ulike scenarioer samt generell input om virksomheten
Bruker gir input fra valgte megatrender til hvert av scenarioene basert på egne skreddersydde skjema
Brukernes input av megatrender og deltrender sorteres og klargjøres for AI analyse
Bygger opp analysen i AI verktøyet med aktuelt innhold for hver scenariostamme med ulike vinklinger
Kobler scenario stammene opp mot aktuell bransje og aktør for ytterligere spissing i AI verktøyet
Resultatene fra AI analysen brukes som grunnlag til å til å sette sammen skisser til fortellinger
Bruker går gjennom scenarioskissene og bearbedder disse til ferdige fortellinger som kan presenteres for andre
Legger hver av scenario fortellingene inn i PowerPoint - klare til å presenteres i neste steg av foresight prosessen. Kan bruke Ai til å lage passende illustrasjoner
Presenterer fortellingene for ressurspersoner og henter inn respons vha egne metoder og verktøy
Sammenfatter responsen fra de ulike scenarioene og kobler resultatene opp mot virksomhetens strategi - hva må gjøres uansett, beredskap og muligheter
Våre kunder kan bestille tilgang til alle elementene i prosessen. De ledes gjennom hvert ledd på en oversiktlig og lett forståelig måte. Kunden bestemmer selv hvor lang tid som ønskes på de første fire stegene (1-4) og avtaler med oss når vi kan ta i bruk input fra kunden til å fortsette på de neste stegene. Vi leverer innhold og resultater fra stegene 5-8 så raskt vi kan (hvis avtalt på under en dag). Vi kan også levere passende AI genererte illustrasjoner og skisse til oppbygning av en PowerPoint presentasjon for hvert valgt scenario. Kunden jobber så videre med å finpusse fortellingene til de er fornøyde og mener de er godt tilpasset egen virksomhet. Siden denne prosessen går relativt raskt, er det nå mulig for kunden å bestille flere scenarioskisser enn de har tenkt å bruke, for å finne de som passer best til virksomheten og luke ut resten. Dette gir enda bedre fleksibilitet i foresight arbeidet. Vi kan bidra, rådgi eller delta i scenario workshopene (steg 11). Vi har utviklet en overordnet plan for hvordan disse kan gjennomføres basert på mange praktiske gjennomføringer. Disse kan tilpasses små virksomheter der f.eks bare styre eller ledelse skal delta eller store og omfattende samlinger der nøkelpersonnell eller eventuelt alle i virksomheten inviteres til å delta. Vi har metoder for å gjennomføre hele samlingen og samle inn alle data som utarbeides - f.eks fra deltakernes egne mobiler, slik at all input fra prosessen tas vare på til det siste steget - strategiprosessen (steg 12). Dette er et sorterings og prioriteringsarbeid der først all input innenfor et scenario samles og deretter sammenlignes resultatene fra alle de utvalgte scenarioene. Hele prosessen kan hvis ønskelig gjennomføres kun over nettet (men unntak av avt hjelp til å gjennomføre Scenario Workshops hvis det er ønskelig), for å oppnå store besparelser i form av reisekostnader og tidsbruk Hvis du synes dette høres interessant ut, ta kontakt med oss for en eventuell gjennomføring eller mer informasjon
Bruker gjør på egen hånd
FRMTD utfører
Bruker velger: alene eller med assistanse fra oss
frmtd ®